"Braćo moja, nemojte s pristranošću imati vjeru Gospodina našega Isusa Krista, Gospodina slave.

Jer dođe li na vaš skup čovjek sa zlatnim prstenom i u sjajnoj odjeći, a dođe i siromah u ružnoj odjeći, i vi ste obzirni prema onome koji nosi sjajnu odjeću pa mu kažete: “Ti sjedni ovdje na dobro mjesto!”, a siromahu kažete: “Ti stani ondje ili sjedni ovdje ispod mog podnožja!” Niste li tako i vi napravili razliku među sobom i postali suci sa zlim namislima? Čujte, braćo moja ljubljena!

Nije li Bog izabrao siromahe ovoga svijeta da budu bogati u vjeri i baštinici kraljevstva koje je obećao onima koji ga ljube? A vi ste prezreli siromaha! Nisu li bogataši ti koji vas tlače i ne vuku li vas oni na sudove? Ne hule li oni vrijedno ime po kojem ste vi pozvani?

Ako li izvršavate kraljevski zakon prema Pismu: “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe”, dobro činite; ali ako ste pristrani, grijeh činite i Zakon vas presvjedočuje da ste prijestupnici. Jer tko bude držao sav Zakon, a posrne u jednom, postao je kriv za sve.

Jer onaj koji je rekao: “Ne počini preljuba”, rekao je i: “Ne ubij”. Ako li ne počiniš preljuba, a ubiješ, postao si prijestupnik Zakona. Tako govorite i tako činite kao oni koji će biti suđeni po zakonu slobode.

Jer sud je bez milosrđa onomu koji ne iskazuje milosrđe; a milosrđe likuje nad sudom. Kakva korist, braćo moja, ako tko govori da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti?

Ako li su koji brat ili sestra goli i oskudijevaju svagdanjom hranom, te im tko od vas kaže: “Idite u miru, ugrijte se i nasitite!”, a ne udijeli im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi.

Ali, reći će netko: “Ti imaš vjeru, a ja imam djela! Pokaži mi svoju vjeru bez svojih djela, a ja ću ti svojim djelima pokazati svoju vjeru.” Ti vjeruješ da je Bog jedan? Dobro činiš! I đavli vjeruju, i drhte. Ali hoćeš li shvatiti, o čovječje isprazni, da je vjera bez djela mrtva?

Zar se Abraham, otac naš, nije opravdao djelima kad je na žrtvenik prinio Izaka, sina svojega? Vidiš li da je vjera djelovala zajedno s njegovim djelima i po djelima se vjera usavršila?

I ispunilo se Pismo koje kaže: Povjerovao je Abraham Bogu i uračunalo mu se kao pravednost pa je bio nazvan prijateljem Božjim. Vidite, dakle, da se čovjek opravdava djelima, a ne samo vjerom.

Nije li se tako djelima opravdala i Rahaba, bludnica, kad je primila glasnike i izvela ih drugim putem? Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva."
JAKOVLJEVA POSLANICA 2:1‭-‬26 BKJ