Kur'an - Najsavršenija mu'džiza (čudo)

Diskusije oko religija u svijetu ...
Avatar
paparaci
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 5054
Pridružen/a: 08 Jan 2003 02:00
Lokacija: Putnik Bez Adrese

Kur'an - Najsavršenija mu'džiza (čudo)

Post Postao/la paparaci » 29 Mar 2008 00:32

AHMED DEEDAT


KUR’AN - NAJSAVR©ENIJA MU’D®IZA


Slu¾eæi se najsavr¹enijom metodom nauènih dokaza, naime matematikom, gosp. Deedat u ovoj knjizi razmatra egzaktne, ispitljive dokaze da je Kur’an zaista Bo¾ija Rijeè.

Avatar
Musliman_islam
Clan u razvoju
Clan u razvoju
Postovi: 43
Pridružen/a: 25 Mar 2008 02:00
Lokacija: Bosnia

Post Postao/la Musliman_islam » 30 Mar 2008 03:53

vidovita_dzemila je napisao/la:pa ima¹ li neki odlomak iz te knjige ili ne¹to.....

ja sam nasao ovu informaciju:

Kur’ân, najsavr¹enija mu‘d¾iza Autor: Ahmed Deedat, 3,00 KM
izdavac: elkalem


Nauèni dokaz Kur’anske objave

Danas ima na svijetu oko milijardu ipo muslimana, koji bez oklijevanja vjeruju da je Èasni Kur'an rijeè Bozija i da je to Bozije èudo. (...)
„Vi, ljudi od nauke, koji se bavite astronomijom, koji prouèavate na¹ svemir kroz va¹e jake teleskope, kao da istrazujete neki predmet na dlanu va¹e ruke; recite mi kako je postao svijet?“ Ovaj uèenjak, iako nema duhovnog zapazanja, ipak velikodu¹no hoæe da nas pouèi i spremno odgovara. On kaze: „Prije milijarde i milijarde godina na¹ svijet je bio jedan komad materije i onda je do¹lo do 'velike eksplozije' u jezgri te ogromne mase materije i veliki komadi materije poèe¹e letjeti na sve strane. Od te 'velike eksplozije' je postao na¹ sunèani sistem kao i galaksije i po¹to u svemiru nije bilo otpora toj prapoèetnoj pokretnoj sili koja je nastala od te prve eksplozije, zvijezde i planete plivaju u svojim putanjama. Na¹ svijet (svemir) se poveæava. Galaksije se sve brze i brze udaljavaju od nas i, kad dostignu brzinu svjetlosti, mi ih neæemo vi¹e biti u stanju vidjeti. Moramo napraviti sve veæe i bolje teleskope ¹to prije, da bismo prouèavali te vidike, inaèe zakasnit æemo na voz“.
„Kad ste otkrili ovu bajku?“ – upitasmo ga.„Ne, to nisu bajke, nego su to nauène èinjenice!“,reèe na¹ prijatelj. „U redu je, prihvatam te va¹e podatke, ali kada ste zaista do¹li do tih èinjenica?“„Nedavno!“,reèe on. U historiji èovjeka, pedeset godina je „nedavno“.
„Jedan nepismeni Arap u pustinji prije 1400 godina nije mogao znati za teoriju 'velike eksplozije' i 'poveæanje svemira, zar ne?» – upitasmo ga. „Ne, nikako!“ – odgovori on hvalisavo.„E, pa evo onda, slu¹ajte ¹ta on reèe po Bozijoj uputi“:
„Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i zemlja bili jedna cjelina pa smo ih Mi raskomadali? ...“ (Kur'an, 21:30)
„I Njegovo (Allahovo) su djelo i noæ i dan i sunce i mjesec sva (nebeska tijela) plove, svako po svojoj putanji.“ (Kur'an, 21:33)

„Zar ne vidite da su ove rijeèi naroèito upuæene i odnose se na VAS, uèenjake, zemljopisce, astronome, koji, nakon ¹to ste otkrili ove zapanjujuæe pronalaske i predali ih èovjeèanstvu jo¹ uvijek ostajete toliko 'slijepi' i 'ne vidite' Tvorca svemira?“„Sa na¹im naukama i enciklopedijama, mi èesto zaboravljamo BOZANSTVO u ovim laboratorijama“, kaze Thomas Carlyle. „Kako je ikako moguæe da bi jedn goniè deva u pusinji mogao biti u stanju da sabere 'va¹e èinjenice' prije 1400 godina, osim ako ih nije dobio od samog Stvoritelja 'velike eksplozije'?“


Standardno
„A vi, biolozi, koji ste zarili prste u sav organski zivot i vi imate smjelosti da nijeèete postojanje izvora toga zivota, tj. Boga. Recite mi, prema va¹im istrazivanjima, sa kojima se toliko hvalite, gdje je poèeo zivot?“A on, kao i njegov uèeni kolega astronom, „bezvjeran“, isto tako poèinje –„Dakle, prije milijarde i milijarde godina, prvobitna materija u moru je poèela proizvoditi protoplazmu iz koje je proiza¹la ziva æelija, iz tog morskog mulja su protekle sve zive stvari. Drugim rijeèima, sav zivot je potekao iz mora, tj. iz vode!“
„A kad ste prona¹li tu èinjenicu da su sve zive stvari proiza¹le iz vode?“isti mu je odgovor, kao i njego vog kolege astronoma: „Nedavno“.
„Znaèi prije èetrnaest stoljeæa, nikakav uèenjak, ni filozof, ni pjesnik, nikako ne bi mogao pogoditi ovo va¹e otkriæe, zar ne?“Na¹ biolog je isto tako odluèan kao i astronom. „Ne, nikako!“, reèe. „E pa dobro, samo sada slu¹ajte nepismenog sina pustinje“: „I da Mi od vode stvaramo sve zivo I zar neæete vjerovati?“ (Kur'an, 21:30)
A trebate imati na umu da su ove rijeèi Svemoguæeg, Sveznajuæeg Stvoritelja Svijet (Svemira) upuæene Vama, uèenjacima, kao odgovor va¹em dana¹njem skepticizmu, a pravo znaèenje tih rijeèi je bilo neshvatljivo stanovnicima pustinje prije èetrnaest stoljeæa. Allah se obraæa Vama, uèenjacima, pa kako da Vi ne vjerujete u Boga? Barem Vi ne biste smjeli nijekati Njegovo postojanje, ali Vi ste ba¹ ti ¹to to èinite! ©ta je Vama? Èak i botanièari, zoolozi i fizièari, koji, usprkos njihove izvanredne pronicljivosti u stvarima prirode, neæe da priznaju Tvorca. Kako nam oni onda mogu objasniti ove kur'anske rijeèi:„Neka je hvaljen Onaj (Svemoguæi Bog) koji u svemu stvara par u onome ¹to iz zemlje nièe (biljni svijet) i u njima samima (èovjek i zivotinjski svijet) i u onome ¹to oni ne znaju (kao u fizici). (Kur'an, 36:36)
Ajeti iz ove Bozije Knjige razumiju se sami po sebi. Oni koji prouèavaju Kur'an vide nepogrje¹ivi Boziji prst u svakom novom pronalasku koji èovjek otkrije. To su bili „Znakovi“, „Èuda“ od Njegovog Milostivog Boga, Dobroèinitelja, da bi otklonio sumnju èovjeka i potkrijepio njegovu vjeru.
„ ... To su zaista pouke za one koji znaju.“ (Kur'an, 30:22)
Kakva ironija! Upravo su „uèenjaci“ èesto ti koji su nepokorni i naduveni ponosom zbog njihovog bogatog znanja u pogledu materijalnih stvari. Oni nemaju prave i iskrene poniznosti koju bi èovjek trebao da ima, ako posjeduje pravo i istinsko znanje.

Literatura: "Kur'an – najsavr¹enija mu'dziza" od Ahmeda Deedata


ostale zanimljivosti na ovu temu: http://www.quraninauka.page.tl/
„ O vjernici,  trazite sebi pomoc u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.“ (El-Bekara, 153)

Avatar
paparaci
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 5054
Pridružen/a: 08 Jan 2003 02:00
Lokacija: Putnik Bez Adrese

Post Postao/la paparaci » 30 Mar 2008 04:03

ma sve sam lijepo spremio, ali imam problema da postavim to. necee, pa necee :( mislio sam komplet djelo iznijeti, jer je stvarno interesantno i poucno! ipak, nisam se potpuno predao. mozda uspijem nesto izvesti. muslim, svaka cast! =D>

Avatar
Musliman_islam
Clan u razvoju
Clan u razvoju
Postovi: 43
Pridružen/a: 25 Mar 2008 02:00
Lokacija: Bosnia

Post Postao/la Musliman_islam » 31 Mar 2008 01:17

Èudo u znoju
Jedna od ¹vicarskih farmaceutskih firmi poèela je proizvodnju novog lijeka zvanog: “Kur’anski lijek” koji omoguæava efikasno lijeèenje slabog vida kod ljudi bez operativnog zahvata. Kako pi¹u novine Ar-Raya koje se objavljuju u Kataru: “Ovaj lijek, kojeg je sastavio egipatski doktor Abdul Basit Muhammed od luèenja ljudske zlijezde znojenja, ima uspjeh u 99% sluèajeva bez ikakvih nezeljenih posljedica. Kur’anski lijek je registriran u Evropi i SAD.”
Takoðer se prenosi da jedna od ¹vicarskih firmi proizvodi ovaj lijek u teènom stanju i kapima.
Izvor inspiracije je sura Jusuf. Dr. Abdul Basit Muhammed nagla¹ava da je svoju inspiraciju dobio iz sure Jusuf i kazao je : «Jednoga jutra, dok sam uèio suru Jusuf, paznju mi je privukao 84. ajet i ajeti koji slijede. »
I okrenu se od njih i reèe: "O Jusufe, tugo moja!" – a oèi su mu bile pobjeljele od jada, bio je vrlo poti¹ten. (sura Jusuf, 84. ajet)
Ovu ko¹ulju moju odnesite i na lice moga oca je stavite, on æe progledati, i svu èeljad svoju mi dovedite!" I kada karavana napusti Misir, otac njihov reèe: "Ja zbilja osjeæam miris Jusufov, samo ne recite da sam pomatuhio." "Allaha nam," - reko¹e oni - "ti i sada kao i prije grije¹i¹." A kad glasono¹a radosne vijesti doðe, on stavi ko¹ulju na lice njegovo i on progleda. … (sura Jusuf, 93-96. ajet)
U njima se navodi da je poslanik Jakub a.s. tugovao za svojim sinom Jusufom a.s zbog koga je mnogo plakao. Ta prevelika tuga je bila uzrok objeljenja oèiju a kada su kasnije na tuzne Jakubove a.s. oèi stavili Jusufovu a.s. ko¹ulju Jakub a.s. je progledao.
Tu sam poèeo da razmi¹ljam. ©ta je to moglo biti u ko¹ulji Jusufovoj a.s.? Konaèno sam do¹ao do zakljuèka da nije moglo ni¹ta drugo biti osim znoja. Potom sam poèeo da razmi¹ljam o znoju i njegovom sastavu. Oti¹ao sam u laboratorij i poèeo sam sa istrazivanjem.
Izveo sam niz proba na zeèevima. Rezultati su bili pozitivni. Kasnije sam izvr¹io lijeèenje na 250 pacijenata dajuæi im lijek dvije sedmice dva puta dnevno. Kada sam postigao uspjeh u 99% sluèajeva rekao sam sam sebi: “Ovo je èudo iz Kur’ana!”
Dr. Abdul Basti Muhammed predstavio je rezultate odgovarajuæim institucijama u Europi i SAD koje se bave patentiranjem novih izuma. Nakon ¹to su proba i istazivanje sprovedeni, sklopio je ugovor sa ¹vicarskom firmom pod uslovom da na ambalazi lijeka jasno stoji “Kur’anski lijek”. ©vicarska firma je prihvatila zahtjev i poèela s proizvodnjom ovoga lijeka.
Allah, subhanehu we te'ala, u Kur’anu kaze: Mi objavljujemo u Kur’anu ono ¹to je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo poveæava propast. (sura Al-Isra, 82. ajet).
Izvor: http://comments.wordpress.com/
„ O vjernici,  trazite sebi pomoc u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.“ (El-Bekara, 153)

Avatar
Musliman_islam
Clan u razvoju
Clan u razvoju
Postovi: 43
Pridružen/a: 25 Mar 2008 02:00
Lokacija: Bosnia

Post Postao/la Musliman_islam » 31 Mar 2008 01:21

An-Nasijah
Prednji gio glave


U Kur'anu Èasnom je prednji dio glave opisan kao dio koji laze i koji je grije¹an. Allah, subhanehu we te'ala, kaze: Kiku (=nasijah) laznu, grje¹nu … (sura Al-Alaq 16. ajet)


Ako prednji dio glave ne moze govoriti, kako je onda opisan kao dio koji laze? Prednji dio glave ne èini grijehe. Kako onda moze biti grije¹an?
Profesor Muhammed Jusuf Sukkar je razrije¹io moje dileme kad mi je prièao o funkciji mozga.
On reèe: "Funkcija dijela mozga koji se nalazi u prednjem dijelu èovjekove glave jeste da kontroli¹e èovjekovo pona¹anje."
Ja rekoh: "Znam to."
On reèe: "©ta znate?"
Ja rekoh: "Obja¹njenje Allahovih, subhanehu we te'ala, rijeèi: Kiku laznu, grje¹nu,"
On reèe: "Dopustite da pogledam u moje knjige i literaturu."
Nakon ¹to je to uèinio, potvrðujuæi ¹to je rekao prije, dodao je: "Kad neko namjerava da ne¹to slaze, odluku o tome donosi u prednjem reznju, koji predstavlja prednji dio glave. Ako zeli da poèini grijeh, odluku takoðer donosi u tom dijelu."
Nakon toga sam o ovoj temi razgovarao s mnogim specijalistima, meðu njima i s Keithom L. Moorom koji je tvrdio da je prednji dio glave odgovoran za rasuðivanje i usmjeravanje ljudskog pona¹anja. Radni organi tijela (npr. udovi) su sredstvo koje sprovodi odluke done¹ene u prednjem dijelu glave. Zato zakon nekih amerièkih drzava kaznjava ozbiljne kriminalce s kojima policija muku muèi na taj naèin ¹to im se odstrani prednji dio mozga (nasijah) jer on predstavlja centar za kontrolu i voðenje, nakon èega kriminalac postaje blag kao dijete, pokoravajuæi se bilo èijoj naredbi.
Anatomska struktura gornjeg dijela èela pokazuje da se ono sastoji od jedne kosti lobanje i ona ¹titi jedan od reznjeva mozga koji se zove prednji rezanj, a koji ima nekoliko nervnih centara na razlièitim mjestima i s razlièitim funkcijama.
Prednji rezanj èini najveæi dio prednjeg dijela mozga i njegova funkcija je ukljuèena u razvijanje liènosti èovjeka. On se takoðer smatra i jednim od glavnih centara za koncentraciju, razmi¹ljanje i pamæenje. On igra i znaèajnu ulogu kad su u pitanju èovjekove emocije i povezan je s inicijativom i sposobno¹æu razlikovanja.
Smje¹ten je taèno iza èela, skriven je duboko u prednjem dijelu glave. Zato prednji rezanj upravlja nekim aspektima ljudskog pona¹anja koje odrazava liènost èovjeka kad se radi o istinoljubivosti, lazi, itd. Ovaj dio je takoðer zaduzen za razlikovanje vrline i poroka i podstièe èovjeka da preuzme inicijativu, bilo da se radi o dobroj ili lo¹oj namjeri.
U zajednièkom istrazivanju nauènih èuda koja se odnose na nasijah (prednji dio glave) koje smo sproveli Keith L. Moore i ja, a koje je prezentirano na internacionalnoj konferenciji odrzanoj u Kairu 1980. godine Keith L. Moore nije govorio samo o funkciji prednjeg reznja ljudskog mozga, nego je govorio o funkciji koju nasijah ima u mozgu raznih zivotinja. Dok je pokazivao slike prednjeg reznja mnogih zivotinja, rekao je: "Komparativna anatomska studija ljudskog i zivotinjskog mozga pokazuje da nasijah ima istu funkciju: ona je centar za kontrolu i usmjeravanje i kod èovjeka i kod zivotinja koje imaju mozak."
Njegova reèenica me podsjetila na Allahove, subhanehu we te'ala, rijeèi: Uistinu! Ja se pouzdavam u Allaha, Gospodara svog i Gospodara va¹eg. Nema nijedne zivotinje, a da On nije Drzalac za kiku (nasijah) njenu! Uistinu, Gospodar moj je na putu pravom. (sura Hud, 56. ajet)
Sjetio sam se i Poslanikovih, sallalahu alejhi we sellem, hadisa: "O Allahu! Ja sam Tvoj rob i sin roba Tvog i sin robinje Tvoje, moja nasijah (prednji dio glave) je u Tvojim rukama ..."
"Kod tebe trazim utoèi¹te od svega èija je nasijah u Tvojoj vlasti."
"Konjima je ugraðena dobrota u nasijah, sve do Sudnjeg dana."
Iz znaèenja ovih reèenica mozemo zakljuèit da je nasijah centar za kontrolu i uputu, bilo da je rijeè o pona¹anju ljudi, ili zivotinja.
Lingvistièko/jezièko znaèenje ovog ajeta i obja¹njenja komentatora
Allah, subhanehu we te'ala, kaze: Ne valja to! Ako se ne okani, dohvatit æemo ga za kiku, kiku (nasijah) laz‍nu i grije¹nu (sura Al-Alaq, 15. i 16. ajet)

Al-Nasijah: prednji dio glave
Izjave komentatora:


Veæina komentatora ovaj ajet interpretira metaforièno i kazu da laznu i grije¹nu nasijah ne treba bukvalno shvatiti; opis se odnosi na vlasnika nasije, a ne na samu nasijah. Drugi komentatori kao ¹to je ibn Kesir nisu ni dali tumaèenje ajeta.
Iz rijeèi komentatora (neka je Allahova milost na njih) saznajemo da oni nisu znali da je nasijah centar za odluèivanje, kao i to da je odgovorna za lazi i èinjenje grijeha; zato su oni ajet interpretirali metaforièno iako se u njemu bukvalno kaze da je nasijah lazljiva i grije¹na. Pripisivali su te osobine vlasniku nasije iako gramatièka struktura ovog izraza to ne dozvoljava; inaèe bi to bila genitivna konstrukcija koja se u potpunosti razlikuje od pridjevske konstrukcije.
Drugi opet nisu ni komentarisali ovaj ajet i tako su se po¹tedjeli uplitanja u ne¹to ¹to je iznad njihovog znanja i znanja njihovog doba.

Aspekti nauènog èuda


Profesor Keith L. Moore je rekao ilustrirajuæi nauèno èudo: Informacije o funkciji mozga kojima sad raspolazemo nisu spominjane u pro¹losti i ne mogu se naæi ni u jednoj medicinskoj knjizi. Ako pretrazimo sve medicinske knjige iz doba Poslanika, sallalahu alejhi we sellem, kao i one nastale nekoliko stoljeæa kasnije, neæemo naæi ni¹ta o funkciji prednjeg reznja (nasijah), niti ikakvo obja¹njenje o tome, osim u ovoj knjizi - Kur'anu Èasnom - ¹to nam govori da je takva informacija iz Allahovog, subhanehu we te'ala, znanja, a Allah je Svemoguæi, On sve zna, a Muhammed, sallalahu alejhi we sellem, je Allahov poslanik.
O funkciji prednjeg dijela glave prvi put se saznalo 1842. godine kad je jednog amerièkog zeljeznièkog radnika udarila ¹ipka koja mu je probola èelo. To je djelovalo na njegovo pona¹anje, dok su ostale funkcije njegovog tijela ostale netaknute. Tek tad su doktori shvatili da funkcija prednjeg dijela glave ima veze s ljudskim pona¹anjem.
Do tad se smatralo da ovaj dio ljudskog mozga nema nikakvu funkciju. Ko je onda rekao Muhammedu a.s. da je ovaj dio mozga, nasijah, centar za kontrolu i upuæivanje i kod ljudi i kod zivotinja i da je odgovoran za lazi i èinjenje grijeha?
Istaknuti komentatori Kur'ana su eksplicitni tekst morali interpretirati metaforièno jer nisu poznavali njegovu tajnu kako bi saèuvali Kur'an od optuzbi od strane ljudi koji su bili indiferentni prema ovoj èinjenici u prethodnim stoljeæima. Èinjenica da je nasijah centar za kontrolu i usmjeravanje kako kod ljudi tako i kod zivotinja jasno je spomenuta u Allahovoj, subhanehu we te'ala, Knjizi i Sunnetu Njegovog Poslanika, sallalahu alejhi we sellem, neka je mir i spas na njega.
Ko je onda rekao Muhammedu, sallalahu alejhi we sellem, konkretno o ovoj tajni i èinjenici?
To je Bozije znanje kojem nikakva laz ni prije ni kasnije ne moze nauditi. To je svjedoèanstvo od Allaha, subhanehu we te'ala, da je Kur'an Njegov govor i da je objavljen s Njegovim znanjem.
Izvor: www.55a.net
Literatura: ABD ALMAJEED ALZENADANEE: "ILM AL IMAN"
„ O vjernici,  trazite sebi pomoc u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.“ (El-Bekara, 153)

ADMIN_BOL-CHAT.DE

Post Postao/la ADMIN_BOL-CHAT.DE » 01 Apr 2008 10:13

paparaci je napisao/la:ma sve sam lijepo spremio, ali imam problema da postavim to. necee, pa necee :( mislio sam komplet djelo iznijeti, jer je stvarno interesantno i poucno! ipak, nisam se potpuno predao. mozda uspijem nesto izvesti. muslim, svaka cast! =D>
klikni ovde
http://www.bol-chat.de/modules.php?name ... 823#149823

Ukoliko tu ne uspije vam sikinte na sledecem
http://www.megaupload.com/de/?d=7A3H3IDI
Ukucajte password koji vam se ukaze i skinite dokumenat

Avatar
paparaci
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 5054
Pridružen/a: 08 Jan 2003 02:00
Lokacija: Putnik Bez Adrese

Post Postao/la paparaci » 05 Apr 2008 23:05

Laffe, hvala ti najljepsa od srca! Allah te dragi nagradio! :)

ovo djelo stvarno mogu svakom da preporucim, jer je jako interesantno i poucno! radi se o jasnim cinjenicama! sve sto se u ovom djelu iznosi, moze svako od vas da provjeri!

Avatar
mrki62
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 6413
Pridružen/a: 02 Apr 2006 02:00
Lokacija: sLOVEnija

Re: "Pokrivene" djevojke

Post Postao/la mrki62 » 27 Apr 2009 20:27

Islam bi se svakako trebao mijenjati - vrijeme mu je .
Mislim da bi bilo fer i pošteno da sad žene hodaju gologlave a muškarci da se pokrivaju [eusa_think.gif]
Ti si kao najudaljenija zvijezda do koje je najteže doći, ali baš zbog toga je najudaljenija zvijezda najljepša i najsjajnija!

slika

slika

Avatar
Bebana_de
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 6786
Pridružen/a: 11 Jan 2009 21:27
Lokacija: put u Ljubicastom

Re: "Pokrivene" djevojke

Post Postao/la Bebana_de » 27 Apr 2009 20:31

sve nesto reko ,,,kazo,,,ma neka bude onako kako je zapisano ,,,sto pravite nova idzanja u starim pakovanjima,,,
Jedan Zivot gde,prestajem Ja,gde pocinjes Ti
jedna Ljubav,gde stali smo Mi gde sad su Drugi


http://www.youtube.com/watch?v=BpgmT9u0fDM

Avatar
mrki62
Specijalni status V.I.P
Specijalni status V.I.P
Postovi: 6413
Pridružen/a: 02 Apr 2006 02:00
Lokacija: sLOVEnija

Re: "Pokrivene" djevojke

Post Postao/la mrki62 » 27 Apr 2009 20:35

Bebana_de je napisao/la:sve nesto reko ,,,kazo,,,ma neka bude onako kako je zapisano ,,,sto pravite nova idzanja u starim pakovanjima,,,
A ko je to zapisao ?
Jel muško il žeMsko ?
Ti si kao najudaljenija zvijezda do koje je najteže doći, ali baš zbog toga je najudaljenija zvijezda najljepša i najsjajnija!

slika

slika

Avatar
Bebana_de
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 6786
Pridružen/a: 11 Jan 2009 21:27
Lokacija: put u Ljubicastom

Re: "Pokrivene" djevojke

Post Postao/la Bebana_de » 27 Apr 2009 20:46

mrki62 je napisao/la:
Bebana_de je napisao/la:sve nesto reko ,,,kazo,,,ma neka bude onako kako je zapisano ,,,sto pravite nova idzanja u starim pakovanjima,,,
A ko je to zapisao ?
Jel muško il žeMsko ?


Ne zanm ko je pisao,,,ali da znas da cu da se zauzmem i da odem do citaone i da trazim knjige o islamu jer me to bas sada zanima,,, [eusa_think.gif]
Jedan Zivot gde,prestajem Ja,gde pocinjes Ti
jedna Ljubav,gde stali smo Mi gde sad su Drugi


http://www.youtube.com/watch?v=BpgmT9u0fDM

Odgovorite