Igre vam nerade Pokusajte jedan od mojih savjeta

Ovdje mozete diskutovati o igricama RPG, FPS, Sport, Avantura ...
ADMIN_BOL-CHAT.DE

Igre vam nerade Pokusajte jedan od mojih savjeta

Post Postao/la ADMIN_BOL-CHAT.DE » 02 Jan 2007 00:44

Ukoliko vam se raèunar èudo pona¹a pri igranju, stalno resetuje, zamrzava tj. zakucava raèunar, iskaèe u Windows i sl. sasvim sigurno imate problem koji je vezan za grafièku karticu.
Problem mo¾e biti jednostavan i otklanja se promenom drajvera ili iskljuèenjem nekog pozadinskog programa, a mo¾e biti i komplikovaniji koji zahteva izvoðenje zahvata na samoj grafièkoj kartici. Evo nekih re¹enje koje bi trebali probati u sluèaju da imate sliène probleme. Napominjem da su re¹enja vezana za nVidia bazirane grafièke kartice, ali se ne¹to mo¾e upotrebiti i na ATI vlasnike.

NAPOMENA: UVEK PROÈITATI MINIMALNI KONFIGURACIJU ZA ODREÐENU IGRU I README FAJLOVE IGRE U KOJEM SE MOGU NALAZITI POTENCIJALNI PROBLEMI I NAÈINI ZA NJIHOVO RE©AVANJE. TAKOÐE, UKOLIKO NE ISPUNJAVATE ZAHTEVE MINIMALNE KONFIGURACIJE, NE OÈEKUJTE PREVI©E OD OVOG TEKSTA. TEKST JE PRVENSTVENO NAMENJEN ONIMA KOJI IMAJU PROBLEMA, A NE ONIMA KOJIMA IGRA IDE SPORO.
Re¹enja su kumulativna ¹to znaèi sa ako problem opstaje i posle modifikacije, modifikaciju ne vraæati na staro veæ nastaviti sa pode¹avanjima. Neki problemi se mogu re¹iti samo ukoliko je prethodno odraðena neka od prethodnih stavki.

UKOLIKO IMATE GARANCIJU NA RAÈUNAR ILI NEKE OD KOMPONENTI, PROÈITAJTE OVAJ DOKUMENT I AKO NE USPETE RE©ITI PROBLEM SA NEKOLIKO PRVIH STAVKI ODNESITE RAÈUNAR U SERVIS.
Probleme poku¹ati re¹iti ovim redom:

Probajte da promenite drajvere. Drajveri èesto znaju da prave probleme. Neki drajveri su dobro optimizovani za va¹ model grafièke kartice, dok drugi nisu i optimizovani su za novije modele. Generalno noviji drajveri su uvek bolji, ali se postavlja pitanje da li æe raditi kako treba na va¹oj grafièkoj kartici. Drajveri koji vam trebaju obièno su drajveri sa verzijom koja je bila aktuelna u vreme izlaska grafièke kartice (Za GF4 najbolji detonator/forceware drajveri su bili drajveri verzije 4x.xx, dok je prva verzija 5x.xx drajvera mnogo sporija i optimizovana je za GF FX seriju). Preporuèujem da nabavite neki od popularnih testova, npr. 3D Mark 2xxx verziju i skinete patch za nju, i testirate raèunar sa postojeæim drajverima. Rezultate snimite, instalirate drugu verziju drajvera (vi¹u ili ni¾u tj starije ili novije drajvere) i testirate raèunar ponovo. Uporedite rezultate i vidite koji drajveri vam vi¹e odgovaraju. Ukoliko neki drajveri prave probleme, prvo probajte noviju verziju a ukoliko niste zadovoljni rezultatima probajte stariju.

Proverite Direct X verziju. Ponekad je potrebno da proverite koju verziju Direct X-a igra zahteva. De¹ava se da se ponekad fajlovi Direct X-a "pokvare" i da zbog toga nastaju problemi. Generalno svaka igra na svom CD-u ima verziju DX-a koja joj je potrebna. Ukoliko imate verziju koja je ni¾a od potrebne za igru, morate instalirati verziju sa CD-a igra. Ukoliko imate noviju verziju DX-a nije potrebno instalirati ni¾u verziju. Obièno se u ReadMe fajlu na CD-u nalazi potrebna verzija DX-a. Da bi videli koju verziju DX-a vi imate idite na Start>Run.. u kucajte dxdiag i kliknite na OK. Verzija instaliranog DX-a se nalazi na ekranu tj. na tab-u koji se prvi pojavi i izgleda slino ovome DirectX Version: DirectX 9.0b (4.09.0000.0902). Nikada nije na odmet instalirati najnoviju verziju DirectX-a. Napomena za vlasnike VIA matiènih ploèa. Ukoliko instalirate 4-in-1 drajvere i drajvere za onboard audio karticu, posle instalacije drajvera instalirajte (reinstalirajte) i DirectX jer se u nekim sluèajevima de¹avalo da se DX "pokvari".

Proverite da li vam neki program pravi probleme. Moguæe je da neki programi koji su startovani u vreme igranja prave probleme. Najvi¹e problema prave propratni programi koji ¹tite raèunar od virusa, firewall programi, programi za "ubrzanje" raèunara, Windows services i sl. Najbolje je da ih sve iskljuèite i poku¹ate da startujete igru. Ukoliko igra radi bez problema, problem je neki od programa. Pogledajte sekciju Windows XP Services i Task Manager Task List i vidite ¹ta mo¾ete uraditi da bi iskljuèili pojedine programe. Programi koji su dosta ozlogla¹eni su ATI-jevi programi koji se instaliraju sa drajverima a nisu neophodni, Norton paket programa (Antivirus, za¹tita od blokiranja koja vi¹e blokira nego poma¾e raèunaru, ghost sistema i sl). Napominjem da se raèunar ne mo¾e zaraziti virusom sam od sebe. Nije potrebno da vam antivirus program bude startovan uvek. Dovoljno je da se startuje onda kada radite sa novim programima ili sa novim fajlovima Office paketa. Bilo bi dobro kada bi sliène programe iskljuèiti a fajlove proveravali ruèno. Ovim, posti¾ete veæu stabilnost sistema a pri tome ste sigurni da program nije zaboravio da ne¹to proveri. Kao alternativa nortonu preporuèujem mnogo jeftiniji Kasperski AntiVirus program koji u sebi ima i za¹titu e-mail klijenta i Internet Explorera tako ¹to proverava izvorni kod i detektuje sve ¹to lièi na virus, te ga izbacuje i javlja vam ¹ta se desilo. Takoðe firewall programi poput Windows-ovog firewall-a ili Zone Alarm-a vam nisu potrebni kada niste na internetu. Preporuèujem da ih ugasite i startujete po potrebi (ovo mo¾e biti problem za Windows-ov firewall, ali kako je Zone Alarm bolji njega bih vam preporuèio). Za ovo mogu da predlo¾im program NetRun iz sekcije Korisni Programi. Takoðe ni¹ta se ne posti¾e ukljuèivanjem ili startovanjem dodatnih firewall programa.

Lo¹e pode¹eni drajveri mogu da prave probleme, kao i lo¹e pode¹en sistem. Iako su dana¹nje kartice vrlo brze, ponekad postoji problem u igri ili drajverima ili u samoj konfiguraciji sistema i to zna da pravi razne probleme. Probleme u igri generalno re¹avaju patch-evi proizvoðaèe igre. Drajvere smo veæ opisali. O konfiguraciji sistema æe kasnije biti reèi. Sistem i njegovo pode¹avanje su opisani u sekcijama Windows XP Services i Task Manager Task List. Ukoliko neka igra neæe da radi kako treba, blokira se, iskaèe u Windows desktop, gasi raèunar i sl. potrebno je izvr¹iti male modifikacije na drajverima. Za GF grafièke kartice kliknuti desnim mi¹em na prazan deo desktopa (ne na neku ikonicu) i odabrati Properties. Otiæi na tab Settings i kliknuti na dugme Advanced. Kliknuti na tab sa imenom grafièke kartice. Pronaæi i ugasiti Antialiasing i Anisotropic Filtering. Takoðe proku¹ati sa i bez Texture Sharpening opcije. Obavezno ukljuèiti Enable fog table emulation. Mipmap detail level postaviti na blend ili ni¾e. Vertical Sync uvek postaviti na Always Off. U BIOS-u sistema proverite da li vam je name¹teno da vam je VGA boot da AGP slota. Takoðe podesite video memoriju da odgovarajuæu vrednost tj. na onoliko MB koliko ima va¹a grafièka kartica. Ukoliko ni¹ta ne poma¾e, zapi¹ite sve vrednosti iz BIOS-a i resetujte BIOS na default vrednosti. Podesite ponovo

Potrudite se da pronaðete drajvere za monitor. Drajveri za monitor su va¾ni kao i bilo koji drugi drajveri. Pronaðite i instalirajte drajvere za va¹ monitor. Podesite osve¾avanje slike tako da odgovara va¹em monitoru. Nije potrebno iæi preko 85 Hz pri osve¾avanju. Proverite moguænosti osve¾avanja va¹eg monitora. Generalno, rezolucije od 640x480 pa do 1024x768 a kod veæine monitora i do 1152x864 mogu da rade u 85Hz na svim monitorima. Ukoliko ¾elite da budete sigurni da problem nije vezan za refresh rate tj. za osve¾avanje pronaðite program ReForce. U njemu podesite sva osve¾avanja na 60 Hz i vidite da li je ovo re¹ilo problem. Ukoliko nije podesite vrednosti koje su gore navedene na 72 Hz, na 75 Hz i na 85 Hz, dok ostale vrednosti van navedenog opsega ostavite na 60 Hz. Uz svaku promenu osve¾avanja ukljuèite Vertical Sync (VSync) i za D3D i za OpenGL.

Ukoliko nema efekata, igrati se sa drajverima. Ponekad je potrebno locirati problem, pa tek onda tra¾iti re¹enje. Ukoliko ni¹ta od navedenog nije pomoglo, preporuèujem da naðete program Riva Tuner i instalirate ga. Kada se program startuje, napraviæe bazu sa va¹im drajverima i pode¹avanjima. Ukoliko menjate drajvere morate reinstalirati program ili mu ruèno podesiti pravljenje nove baze. Kliknite na Customize... opciju u delu Target Adapter pored imena va¹e grafièke kartice. Odaberite Customize Low-Level System Settings. Idite na NVStrap Driver tab i kliknite na dugme install. Posle toga probajte menjati Sideband Addressing i Fastwrites parametre. U AGP tab-u mo¾ete probati sa pode¹avanjem AGP Transfer rate parametra. Pod delom Driver Settings, kliknite na Customize i odabrati prvo directdraw and direct3D settings a zatim i OpenGL settings. Podesiti VSync tab opcije na always off i iskljuèiti antialiasing. Poku¹ati se igrati sa ostalim opcijama IZ OVIH TAB-OVA. OSTALE TAB-OVE NE DIRATI. Ukoliko ni ovo ne poma¾e, poku¹ajte smanjiti klok va¹e grafièke kartice i grafièke memorije. Posle svega, probajte opcije iz preostalih tab-ova OVIH IKONICA (sem u sluèaju pode¹avanja kloka).

Idemo u kuæi¹te 1. Moguæe je da iz nekih razloga Audio kartica pravi razne probleme. Poku¹ajte da iskljuèite integrisanu Audio karticu ukoliko je imate. Ukoliko imate dodatnu Audio karticu izvadite je i vidite da li je problem jo¹ uvek tu. Prethodno, naravno, deinstalirajte drajvere za audio karticu i probajte sa Windows drajverima. Ukoliko imate i integrisanu i dodatnu audio karticu morate iskljuèiti u biosu sve ¹to je vezano za integrisanu Audio karticu (Audio kontroler, midi kontroler, game port i sl). Ukoliko imate dodatnu Audio karticu i integrisanu Audio karticu, takoðe probajte da izvadite dodatnu i ukljuèite integrisanu audio karticu. Uvek poku¹ajte da koristite Windowsove drajvere dok ne ustanovite problem jer oni najbolje rade i prave vrlo malo problema, ali su oskudni opcijama, kvalitetom, brzinom i podr¹kom.

Reinstalirajte Windows. windows takoðe mo¾e da bude uzrok mnogih problema. Poku¹ajte da deinstalirate sve Qxxxxxxxx popravke koje je Windows instalirao ili koje ste vi instalirali. Ukoliko se problem re¹i, instalirajte Qxxxxxxx popravke 2 po 2 i vidite kada æe problem ponovo da se pojavi. Kada utvrdite ¹ta je uzrok, preskoèite taj Qxxxxxxx. Takoðe poku¹ajte da instalirate Service Pack i sve Qxxxxxxx popravke. Moguæe je da vam neka popravka fali i da zbog toga problem nastaje. Sledeæe je da probate da reinstalirate ceo Windows, tako ¹to æe te dok vam je Windows startovan, poterati setup sa Originalnog Windows instalacionog CD-a ili poterati instalaciju normalno sa CD-a tako ¹to æe se raèunar startovati preko Windows XP butabilnog instalacionog CD-a. Potrebno je da u biosu podesite da je boot sa CD ureðaja. Pri ovom nije potrebno formatirati sistemski disk. Potrebno je samo pregaziti instalaciju, èime æe te saèuvati sve va¹e podatke i sva pode¹avanja a Windows æe popraviti neke bitne stvari. Probati da li se problem ponovo pojavljuje i ukoliko sve radi polako reinstalirajte sve drajvere. Posle svake reinstalacije ponovo proveriti da li se problem pojavio. Ukoliko locirate problem sa drajverima, potra¾ite drugu verziju tih drajvera (obièno novija poma¾e, dok je ponekad bolja i starija). Sledeæe, ako ni¹ta ne pomogne, je da reinstalirate Windows iz poèetka. Bekapujte sve va¹e podatke. Mo¾ete koristiti BackRex bekap program da bi bekapovali svu po¹tu i pode¹avanja u OE i IE programima kao i va¹e konekcije. Bekapujte My Documents na sigurno mesto. Poterajte raèunar da se butuje sa CD-a i formati¹ite sistemsku particiju (najbolje u NTFS jer je sigurnija iako malo sporija) i instalirajte Windows. Posle instalacije Windows-a instalirajte samo drajvere za grafièku, za VIA èipset i 4-in-1 drajvere i poku¹ajte onda. Ukoliko je problem re¹en, postepeno instalirajte sve potrebno i proveravajte da li se problem vratio. Moguæe je da se problem vrati zbog nekog programa (virus skenera ili sl.) a moguæe je i da sve radi OK.

Idemo u kuæi¹te 2. Jedan od moguæih problema je toplota. Poku¹ajte da rastavite raèunar tako da vam jedna ili obe stane kuæi¹ta budu slobodne. Na taj naèin æe te obezbediti dodatan hladan vazduh i ohladiti komponente. Proverite da li svi ventilatori rade. Ventilator na grafièkoj kartici ne dirati prstima (ne dirati prstima ni ostale ventilatore) veæ upotrebiti malo ogledalo i videti da li se vrti kako treba. Posebno proveriti da li se ventilator odmah zavrti pri paljenju raèunara ili ide te¹ko. Ukoliko ventilator proizvodi èudne zvukove, lupkanje, grebanje i sl. odneti raèunar kod servisera da ga pregleda i da namesti ventilator ili da zameni grafièku karticu. Ukoliko vam je istekla garancija, sve ovo mo¾ete uraditi i sami. Pa¾ljivo izvadite karticu iz raèunara. Morate odvrnuti ¹raf koji prièvr¹æuje grafièku za kuæi¹te sa leve strane. Takoðe morate pomeriti graniènik sa desne strane i kartica æe lako izaæi. Pa¾ljivo pogledajte karticu i naðite bezbolan naèin da skinete ventilator.
Nikako nemojte èupati ventilator ili hladnjak. Uvek postoji civilizovan naèin da se sve rastavi. Kada ste skinuli ventilator, na donjoj strani obièno postoji nalepnica koja se mo¾e skinuti. Unutra se nalazi graniènik, seger osiguraè ili ne¹to slièno i potrebno je skinuti ga vrlo pa¾ljivo. Nabolje koristiti ¹picastu pincetu ili dve igle. Ventilator je pogrebno oèistiti i na magnetnom delu koji se vrti, i prolaz za osovinu da statiènom delu. Zatim je potrebno podmazati osovinu i deo kroz koji osovina prolazi ULJEM ZA ©IVAÆE MA©INE. Najbolje nabavite ulje za Bagat ma¹ine i to original. Ukoliko niste u moguænosti da pribavite ovo ulje, mo¾ete upotrebiti i WD-40 sprej ali sa kraæim vekom trajanja, posle èega ponovo morate podmazivati ventilator.

NIKADA U NI U KOM SLUÈAJU NE KORISTITI JESTIVO ULJE TIPA DIJAMANT I SL. OVO ÆE TOTALNO UNI©TITI VENTILATOR I BIÆE TE©KO PONOVO GA OÈISTITI. JESTIVO ULJE VREMENOM POSTAJE GUMIRANO POGOTOVO POSLE PROMENA TEMPERATURE HLADNO-TOPLO.
Ponovo sastavite ventilator i ne zaboravite da vratite graniènik - osiguraè. Vratite nalepnicu a ako je vrlo lo¹a preko rupice zalepite izolir traku i iskrojite je da ne viri sa strane ventilatora. Koristite kvalitetnu izolir traku, najbolje gumiranu a nikako plastificiranu i krutu. Pre postavljanja nalepnice ili izolir trake kanite kap ulja u rupicu da bi se sve lepo podmazalo. Ovaj postupak va¾i i za ostale ventilatore u kuæi¹tu (procesorski, dodatnu, ventilator za napajanje - spoljni i unutra¹nji). Ukoliko niste iskusni u ovome, potra¾ite pomoæ od iskusnijeg prijatelja ili idite u servis i tra¾ite da vam se poprave tj. podma¾u ventilatori. Dajte serviseru ulje koje je predlo¾enu gore u tekstu. Popravkom ventilatora ne gubite ni¹ta i takvi ventilatori mogu da rade jo¹ mnogo dugo bez problema pa èak i bolje. Proverite temperaturu glavnog procesora i ukoliko je velika poku¹ajte da je snizite. Ja sam podmazao procesorski ventilator kada sam primetio da mu je broj obrtaj pao sa 4500 na 3900 posle 3 meseca rada. Posle toga je radio na 5000 obrtaja. Posle 4 meseca radi na 4700 obrtaja uz svakodnevan rad od 10 h pa do 2-3 h posle ponoæi.

Jo¹ uvek ni¹ta, idemo na ekstremne sluèajeve. Ukoliko ni¹ta od ovoga nije pomoglo, moramo da se postavimo kao prema procesoru. Vremenom pasta koja prenosu toplotu od procesora do hladnjaka izgubi svoja svojstva, pa je potrebno da se ponovo nanese. Potrebno je skinuti hladnjak (rebrasti deo u kom ili na kom se nalazi ventilator). Hladnjak pa¾ljivo skinuti. Nikako ne èupati hladnjak. Postoje ili ¹rafovi koje je potrebno odvrnuti ili plastièni dr¾aèi koje je potrebno kombinirkama pritisnuti i ne¾no izgurati iz rupe. Oèistiti sve delove na kojima se nalazi pasta i to gornji deo procesora i donji deo hladnjaka. Koristiti pri èi¹æenju krpu koja ne ostavlja tragove. NE KORISTITI VATU I ALKOHOL NITI BILO KAKVO SLIÈNO SREDSTVO. Kada je sve èisto, naneti ¹to kvalitetniju pastu na procesor grafièke kartice. Potrebno je naneti tanak sloj. Ne stavljati previ¹e paste, a NIKAKO ne stavljati premalo. Potrebno je ravnomerno rasporediti pastu po procesoru tako da debljina bude svuda pribli¾no jednaka. Hladnjak pa¾ljivo postaviti na njegovo mesto tako da se pasta ne razma¾e. Kada je hladnjak postavljen i prièvr¹æen, karticu staviti na ravnu podlogu i blago pritisnuti hladnjak tako da se pasta jo¹ ravnomernije rasporedi. Hladnjak ne lupkati, kuckati ili pritiskati prejako. Takoðe je moguæe pritisnuti hladnjak tako ¹to se palac ruke stavi iza procesora grafièke kartice, a drugi iznad procesora na hladnjak i zatim pritiska. U svakom sluèaju potrebno je pritisnuti hladnjak dovoljno jako, i dovoljno ne¾no. Vratiti karticu na mesto i probati da li sve radi.

Ukoliko ni¹ta od ovoga nije pomoglo, sigurno je pretpostaviti da postoji neki ozbiljniji hardverski problem ili nekompatibilnost. Takoðe je moguæe da kartica nije ispravna ili postoji problem sa matiènom ploèom ili memorijom. Ukoliko ste u moguænosti, pozajmite sliènu karticu od nekog druga i poku¹ajte sa njom. Ukoliko problem opstaje i ponovo se javlja, mo¾ete otpisati karticu kao izvor problema. Sledeæe ¹to trebate da proverite je napajanje. Lo¹e napajanje takoðe mo¾e da uzrokuje razne probleme. Pozajmite napajanja od nekoliko va¹ih drugova i vidite da li se problem ponovo javlja. Nije potrebno skidati napajanja veæ samo spojiti kablove na va¹u ploèu. Sledeæe ¹to trebate da gledate je memorija i da probate sa drugom memorijom. Va¾no je i da poku¹ate da izvadite jedan memorijski modul ukoliko ih imate vi¹e. Ukoliko ni ovo nije problem, sledeæa je matièna ploèa. Odnesite raèunar u servis i recite da sumnjate na matiènu ploèu. Tra¾ite da vam se ona zameni i poku¹ajte da se dogovorite da ukoliko se problem ne re¹i dobijete nazad va¹ novac. Ostavite neki zalog koji æe vas obavezati da se vratite a servis osigurati da im neæete ukrasti ili pokvariti komponentu. Sledeæa opcija je no¹enje raèunara u servis. Odnesite ga i recite ¹ta ste sve poku¹ali. Ne dozvolite da vam prièaju kako ste ne¹to mo¾da vi pokvarili. Windows je moguæe lako pokvariti, ali hardver i komponente nije. Ukoliko imate garanciju, ne èaèkajte po hardveru i ostavite komponente na svom mestu. Mo¾ete jedino proveriti da li se svi ventilatori vrte. Mo¾da je problem jednostavno u nekompatibilnosti izmeðu komponenti i ni¹ta se ne mo¾e uraditi. Mo¾da je vreme za novi raèunar.

Nepotrebno je govoriti da sve radite na sopstvenu odgovornost i da autor nije odgovoran za bili kakve, iako malo verovatne, kvarove. Ali eto i ti mora da se pomene.

ADMIN_BOL-CHAT.DE

Post Postao/la ADMIN_BOL-CHAT.DE » 04 Jan 2007 21:26

Ti to sad hoces da se nama malo pohvalis hajde eto neka

Avatar
j-luv
Pocetnik
Postovi: 7
Pridružen/a: 31 Okt 2006 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la j-luv » 19 Feb 2007 03:59

za need for speed....

pogledaj kakva ti temperatura bude kad se to desi,

i jeli kopirana igra ili orginal?

Avatar
j-luv
Pocetnik
Postovi: 7
Pridružen/a: 31 Okt 2006 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la j-luv » 19 Feb 2007 14:53

ahhh pa eto ako ti je to bilo lakse ;)

ADMIN_BOL-CHAT.DE

Post Postao/la ADMIN_BOL-CHAT.DE » 21 Mar 2007 15:35

sahinovic je napisao/la:Vidim malo je starija tema, al imam ja problem. Kad igram Need For Speed Carbon, normala bude do nekih pola sata a zatim me samo od sebe izbaci iz igrice, pojavi se plavi desktop nema ni ikona ni nista, i moram resetovat kompjuter a evo mi konfiguracije racunara:
Intel pentium 3,4ghz 64 bit
1gb ddr2
grafika geforce fx 7700 256 mb
win. xp pro. service pack 2
hdd 160 gb 7200 rpm sata,

ja nevjerujem da je do kompa jer ostale igre mi fantasticno rade, kao soccer 6, san andreas, battlefield 2142,nba live 2007, a proverio sam nema ni nikakvih virusa il crva, a ovaj NFS CARBON mi se pravo igra, pomozite plz
Mozda imas problem sa direkt x verzijom provjeri ili deinstaliraj
update komp Pogledajte sekciju Windows XP Servicees i Task Manager ukoliko tu verziju imas ako nista nepomaze deintaliraj windows kako sam gore vec opisao

ADMIN_BOL-CHAT.DE

Post Postao/la ADMIN_BOL-CHAT.DE » 21 Mar 2007 18:33

:onfire:

Auuu zajebane igre...


Salu na stranu poslaji mi koju bi igru igrala tacno naziv i na kojem jeziku

ADMIN_BOL-CHAT.DE

Post Postao/la ADMIN_BOL-CHAT.DE » 21 Mar 2007 18:47

:nervous:

eto posalo sam ti je pa se sjeti kad postnanes milioner
a za onu glavu.... :bomb:

Odgovorite