Jednostavni nacini za vise zdravlja

Sve o Zdravlju vasa licna misljenja i iskustva
Avatar
becanka
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 8666
Pridružen/a: 25 Apr 2007 02:00
Lokacija: VieNNa

Post Postao/la becanka » 17 Sep 2007 09:17

Ja obozavam Cimet.. Kolace kad pravim, obavezno mora i cimeta da bude u njima... hmmm... :chuckel:

Avatar
mala-plava21
Zvijezda na usponu
Zvijezda na usponu
Postovi: 1246
Pridružen/a: 04 Dec 2006 02:00
Lokacija: Zagreb bijeli / Kad ti se place ti se nasmij od srca

Post Postao/la mala-plava21 » 17 Sep 2007 11:10

Pohvale za temu i probat cu se necega pridrzavat :D
Ljubav je... drugi zivot, ona urasta u dusu, unosi toplinu u svaku zilu i titra zivotom sa svakim otkucajem srca.

Avatar
Columbo
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 466
Pridružen/a: 13 Apr 2007 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la Columbo » 17 Sep 2007 11:30

Kako pobolj¹ati metabolizam?

Neki ljudi ne paze na ishranu, a opet se ne debljaju, drugi su stalno na dijetama, a nikako da skinu kilograme. Glavni krivac za to je metabolizam, odnosno izmjena supstanci u organizmu. Ljudi koji imaju br¾i metabolizam mogu vi¹e da jedu, a opet da ostanu vitki, dok se drugi, kojima je metabolizam spor, debljaju veæ od pogleda na èokoladu. Bar se na to èesto ¾ale!

Proèitajte nekoliko savjeta kako ubrzati metabolizam i uèiniti da suvi¹ni kilogrami napokon nestanu.

Poveæajte mi¹iænu masu kako biste lak¹e sagorjeli masti

Mi¹iæi sagorevaju osam puta vi¹e kalorija nego ostalo tkivo u ljudskom tijelu. Poveæajte mi¹iænu masu kroz vje¾be kao ¹to su ashtanga joga, pilates ili vje¾be sa zatezanjem.

Odaberite najpovoljnije vrijeme za vje¾banje

Najbolje vrijeme za vje¾banje je ono kada æete taj fizièki napor moæi najbolje da podnesete. Za veæinu ljudi to je jutro. Jutro je vijreme kada odreðeni hormoni dosti¾u najvi¹i nivo, a na taj naèin se najbolje podstièe metabolizam. Stoga æete ujutro potro¹iti vi¹e kalorija nego popodne, kada se nivo hormona smanjuje.

Naspavajte se

San je osnova ravnote¾e va¹eg metabolizma. Kada ste neispavani, metabolizam se usporava, tako da postajete gladni i pose¾ete za ugljikohidratima, slatkom ili masnom hranom da vam da snage, ¹to vas vraæa na poèetak.

Uvedite raspored konzumacije ugljikohidrata

Nikada nemojte iæi u krevet punog ¾eluca, jer je to vrijeme kada je metabolizam najusporeniji. Ugljikohidrati se tada pretvaraju u masnoæu, te ih je zato najbolje izbjegavati nakon pet popodne.

Pa¾ljivo birajte meðuobroke

Postoji mit o tome da æe vam mali meðuobroci pomoæi u sagorevanju masti jer time podstièete br¾i rad metabolizma. Ali, istina je da se brzina sagorjevanja podi¾e samo za 10 posto.

Poku¹ajte da jedete proteine u svakom obroku

Proteini (bjelanèevine) bi trebalo da se nalaze u svakom jelu jer oni izgraðuju mi¹iæno tkivo koje sagorjeva masnoæu. Takoðe, proteini br¾e stvaraju osjeæaj sitosti. Studije pokazuju da su ¾ene èija se dijeta sastoji od 55% proteina i 45% ugljrikhidrata gubile vi¹e na te¾ini od ¾ena èiji je jelovnik imao obrnute vrijednosti.

Ishranom do kondicije:

- Izbjegavajte kofein sve do sat vremena prije vje¾banja jer æe vam on tada pomoæi da sagorite ¹to vi¹e masti.

- Doruèkujte breskve koje sadr¾e prirodne ugljikohidrate koji postaju lako dostupni va¹em tijelu u trenucima kad mu zatreba mali energetski podsticaj. Doruèkujte müsle koji su puni "dobrih" ugljikohidrata koji se sporo otpu¹taju u organizam i najva¾nija su energijska hrana za va¹e tijelo.

- Jela poput piletine s ri¾om ili ¹pageti bolonjeze su dobri za ishranu jer sadr¾e proteine.

- Jedite zrele banane koje vam pru¾aju energiju prije ili za vrijeme vje¾banja.

- Nakon trèanja ili d¾oginga grickajte slane lje¹nake ili bademe jer su oni odlièan izvor elektrolita (natrijum), vrlo bitnih za ravnote¾u tjelesnih teènosti koje se gube prilikom znojenja.

- Nakon vje¾banja, slani krekeri ili ¹tapiæi æe vam odlièno poslu¾iti za vraæanje nivoa soli u tijelu izgubljene znojenjem. Da vratite snagu, jedite tjesteninu i piletinu, ¹to æe vam dati ugljikohidrate i proteine.

- Zeleni èaj je dobar za sagorjevanje kalorija. Naime, jedna ¹vicarska studija pokazala je da su ispitanici koji su uzimali ekstrakt zelenog èaja imali oko 5% vi¹e sagorjelih kalorija od onih koji su primali placebo ili kofein. Katehini iz zelenog èaja mogu da sprijeèe gojaznost sprjeèavanjem ulaska glukoze u masne æelije.

Avatar
ra-ja
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 13216
Pridružen/a: 21 Maj 2007 02:00
Lokacija: pod suncem

Post Postao/la ra-ja » 17 Sep 2007 16:39

Hvala ti Columbo za ovaj komentar...bas mi ovo treba sada .....

Citala sam mnogo o ovoj temi....... ali ipak uvijek se nadje nesto dase nauci..... :)

ADMIN_BOL-CHAT.DE

Post Postao/la ADMIN_BOL-CHAT.DE » 17 Sep 2007 20:37

@tirara @columbo =D> =D>

Avatar
ra-ja
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 13216
Pridružen/a: 21 Maj 2007 02:00
Lokacija: pod suncem

Post Postao/la ra-ja » 18 Sep 2007 00:01

@ tirara...moram ti reci da ce mi jako dobro doci tvoji savjeti.....
Nemoj misliti da nisam primjetila tvoj komentar ...jako poucne stvari...
Tvoj komentar je odlican....hvala....... kiss za tebe.. :biggrin:

Avatar
Columbo
Los Korisnik/ Banovan Korisnik
Postovi: 466
Pridružen/a: 13 Apr 2007 02:00
Lokacija: Germany

Post Postao/la Columbo » 20 Sep 2007 14:07

*Voda*Gotovo svaka stanica u tijelu zahtijeva vodu za pravilan rad i ne postoji metabolièki proces koji se mo¾e odvijati bez nje. Voda pobolj¹ava mentalne funkcije, poma¾e pri gubitku kilograma, ona je gorivo za rad mozga i za¹titnik od raznih bolesti.

Jabuka je dobra za zube, aloe vera za ko¾u, no ¹to je s dobrom starom obiènom vodom? Navodim nekoliko stvari o vodi koje "niste" znali, a mogle bi vas potaknuti da popijete preporuèenih osam èa¹a vode dnevno.

Pobolj¹ava mentalne funkcije

Ako ste sluèajno zaboravili ¹to pi¹e na poèetku ovog èlanka, va¹ mozak treba vodu. Gotovo 80 posto mo¾danog tkiva sastoji se od vode pa je vrlo va¾no da ga napajamo vodom. Klinièki testovi pokazuju da dehidracija umanjuje kratkoroèno pamæenje i remeti koncentraciju. Logika stvari je prilièno jednostavna. Oduzmete li mozgu najva¾niji sastojak za funkcioniranje, imate problem. Kao da vozite automobil bez goriva.

U mozgu voda razrjeðuje tekuæine koje raznose proteine i enzime i poma¾e pri njihovom preno¹enju na odredi¹te. Kada je tijelo dehidrirano, tekuæine se sporije kreæu u mozgu i time mu se usporava rad. Voda takoðer proèi¹æava slobodne radikale iz mozga, koji o¹teæuju stanièno tkivo, ¹to zauzvrat dalje usporava rad mozga.

Mo¾e sprijeèiti opasne bolesti

Artritis, rak i srèani problemi su opasne bolesti koje muèe milione ljudi, no mo¾emo ih izbjeæi ako pijemo vodu. Èista voda je kljuèni sastojak hrskavice, spu¾vaste tvari koja obla¾e mjesta gdje se sastaju kosti. Takoðer je sastavni dio tekuæine koja okru¾uje zglobove, a zadatak joj je da podma¾e te spojeve i da slu¾i kao amortizer za udarce. Ako u tijelu ima dovoljno vode, manje je trenja u zglobovima, a to znaèi manje artritisa.

Uz to, voda proèi¹æava tijelo od ¹tetnih tvari. Ako smanjimo vrijeme koje je potrebno za proèi¹æavanje organizma, ¹tetne tvari se ne stignu nakupiti u crijevima ili mjehuru, ¹to nam poveæava ¹anse da izbjegnemo rak.

Voda je zadu¾ena i za smanjenje kolièine soli u tijelu. Vi¹e istra¾ivanja je pokazalo da visoke kolièine soli imaju veze s visokim krvnim pritiskom, a preko toga i s poremeæajima u radu srca. Voda mo¾e sprijeèiti i ¾garavicu, a mokrenjem se oslobaðamo tvari koje mogu stvoriti prehlade ili upale.

Poma¾e pri gubitku kilograma

Ako ste gladni, poku¹ajte popiti èa¹u vode. Ona ne sadr¾i kalorije ni masnoæu, a dokazano je da mo¾e uta¾iti glad. ©to je jo¹ va¾nije, voda ubrzava metabolizam. Vi¹e vode u tijelu znaèi i br¾e sagorijevanje kalorija. Istra¾ivanja pokazuju da nakon dvije popijene èa¹e vode tijelu treba izmeðu 10 i 40 minuta da poène metabolièke procese, ali onda sagorijeva 30 posto vi¹e kalorija. Neka istra¾ivanja su pokazala da osobe koje piju ¹est èa¹a vode dnevno mogu izgubiti tri kilograma masti za godinu dana.

Spreèava karijes

Ka¾u da osmijeh vrijedi miliona dolara i da ne ko¹ta ni¹ta. No svi znamo koliko ko¹taju posjeti zubaru. Poznato je da voda proizvodi nekoliko va¾nih tjelesnih tekuæina, ukljuèujuæi i slinu, koja je va¾na za borbu protiv karijesa. Propadanje zuba poèinje s nakupljanjem kiseline, koja nagriza zubnu caklinu. Slina neutralizira tu kiselinu, a sadr¾i i posebne minerale koji poma¾u u obnovi zuba.

Dozirajte kolièinu vode

Va¾no je da konzumirate potrebnu dnevnu kolièinu vode, no nemojte pretjerivati. Prosjeèna osoba potro¹i tri do èetiri èa¹e vode dnevno kroz disanje i znojenje. Ako tome dodamo i nekoliko posjeta zahodu i malo vje¾be, veæ smo izgubili osam èa¹a vode. Zato je vrlo va¾no nadoknaditi potro¹enu kolièinu, ali treba imati na umu da se ne pretjera.

Prevelika kolièina vode mo¾e poveæati razinu natrija u tijelu, ¹to mo¾e dovesti do probavnih problema, napadaja, èak i kome. Pretjeranom kolièinom za odraslu osobu smatra se oko devet litara vode dnevno.

Avatar
ra-ja
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 13216
Pridružen/a: 21 Maj 2007 02:00
Lokacija: pod suncem

Post Postao/la ra-ja » 20 Sep 2007 16:02

@ Columbo... =D> =D> komentar koji mi je potreban..... :)

Avatar
ra-ja
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 13216
Pridružen/a: 21 Maj 2007 02:00
Lokacija: pod suncem

Post Postao/la ra-ja » 27 Sep 2007 18:47

Moram priznati da mi se ova tema neizmjerno dopada.....drago mi je sto postoji....... :D

Komentari koje pise @titara i @Columbo su za sve pohvale.. HVALA VAM........ =D> =D> =D>
Rado dolazim ovdje citati komentare........ :D

Odgovorite