Vodič za vađenje dokumenata: Kako izvaditi potvrdu iz CIPS-a, ličnu kartu, vozačku, pasoš...

Vađenje dokumenata u Bosni i Hercegovini predstavlja priličan izazov.

Redovi, papiri, plaćanje taksi... kombinacija svega dovoljna je da izazove nervozu i kod najstrpljivijih i najsmirenijih osoba.

Portal Radiosarajevo.ba donosi vam vodič za vađenje ličnih dokumenata, koji su papiri potrebni za šta, koliko šta košta, gdje se šta vadi...

CIPS prijava prebivališta
CIPS je engleska skraćenica za termin Citizens Identity Protection System (Sistem zaštite identiteta građana), a postala je vrlo uvriježena u našem govoru kada se spominje prijava prebivališta. Pogotovo jer je tzv. CIPS prijava potrebna za sve moguće i nemoguće: od banke do škole i telekoma...

Prijava prebivališta vadi se u općini u kojoj ste prijavljeni, negdje u Pošti, a negdje u MUP-u. Ukoliko se prijavljujete na novu adresu, imate rok od 15 dana da se javite nadležnom organu.

Nadležni organi za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta državljana BiH, za izdavanje ličnih karata, vozačkih dozvola i pasoša državljanima BiH su kantonalni MUP-ovi u Federaciji BiH, enitetski MUP u RS-u, te Javni registar u Brčko distriktu.
Za sve detalje oko toga šta vam je potrebno za prijavu i prebivališta, ako ste iz Sarajeva, posjetite ovaj LINK.

Napominjemo da se ne morate odjavljivati sa stare adrese, te da se za prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta i boravišta, kao i za promjenu adrese stanovanja, ne plaća taksa.

Rodni list i uvjerenje o državljanstvu
Rodni list, koji je sada trajni dokument, možete izvaditi u bilo kojoj općini u FBiH (isto se odnosi i na vjenčani list i uvjerenje o državljanstvu). Stvar je samo da dokument mora biti verificiran u matičnoj općini.

Znači, ukoliko vam taj dokument bude trebao za predaju negdje, najbolje je da ga kopirate, ali kopiju potom morate ovjeriti u nekoj općini (ističemo da kopiju možete ovjeriti samo uz priloženi original dokumenta).

Za vađenje izvoda iz matičnih knjiga potrebna je lična karta na uvid.

Lična karta
Svaki državljanin stariji od 18 godina, sa prebivalištem u BiH dužan je da ima ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta. Državljanin stariji od 15, a mlađi od 18 godina, može podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte.

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje lične karte je 60 dana nakon navršenih 18 godina života, ili 60 dana nakon što se stalno nastani u BiH, ako je navršio 18 godina života.

Ukoliko prvi put vadite ličnu kartu, potrebno je popuniti zahtjev koji dobijete na lokaciji (besplatan je), treba donijeti izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu te dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte u iznosu od 18.00 KM.

Na lični zahtjev podnosioca zahtjeva u ličnu kartu će se upisati entitetsko državljanstvo i krvna grupa. Za upis podataka o krvnoj grupi potrebno je uz zahtjev priložiti potvrdu ovlaštene zdravstvene ustanove (u Kantonu Sarajevo - Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH).
Na ovom LINKU imate detalje za Sarajevo kako popuniti uplatnicu za vađenje lične karte.

Ukoliko mijenjate ličnu kartu, cijena je ista kao i u prethodnom slučaju (18 KM), ali vam ovaj put ne trebaju rodni list i uvjerenje o državljanstvu, dovoljna je samo stara lična karta.

Lična karta se izdaje na period od deset godina.

Vozačka dozvola
Ukoliko prvi put vadite vozačku dozvolu, morat ćete priložiti ljekarsko uvjerenje (koje se plaća), uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, ličnu kartu na uvid te dokaz o uplati od 60,00 KM – na ovom LINKU detalji za Sarajevo za uplatnicu.

Ista je procedura i ako mijenjate vozačku dozvolu, s tim što ne morate priložiti uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

Dodajmo da, ako nosite naočale, na poleđini vozačke dozvole će to biti istaknuto, a dozvola će vam vrijediti pet, umjesto deset godina.

Pasoš
Ukoliko vadite pasoš, a punoljetni ste, potrebna vam je tek lična karta (i stari pasoš, ako ga imate). Ukoliko pasoš vade maloljetna lica, potrebno je donijeti rodni list.

Također je potrebno donijeti dokaz o uplati (detalji za Sarajevo na ovom LINKU.

Cijene pasoša su 50 KM za punoljetne osobe (rok važenja 10 godina), 40 KM (za državljane u dobi od tri do 18 godina sa rokom važenja pet godina) ili 30,00 KM (za državljane koji nisu navršili tri godine s rokom važenja tri godine).

Ukoliko ne preuzmete pasoš u roku od 90 dana, bit će poništen.

Šta ako izgubite neki od ličnih dokumenata?
Ako izgubite neki od gore navedenih dokumenata, dužni ste tu činjenicu odmah prijaviti policiji u mjestu gubitka, a nakon toga u mjestu prebivališta zatražiti izdavanje duplikata. Policija izdaje potvrdu o činjenici gubitka, nestanka ili krađe dokumenta, nakon čega građanin o svom trošku, objavljuje dokument nevažećim u Službenim novinama.

Sljedeći korak je podnošenje zahtjeva za izdavanje novog dokumenta. U slučaju naknadnog pronalaska dokumenta, dužni ste odmah dokumente vratiti nadležnoj policijskoj službi koja vam je izdala duplikat.