Kako pravilno uraditi Back-up i Formatiranje Symbian telefo

Sve o mobilnim telefonima ...
Odgovorite
ADMIN_BOL-CHAT.DE

Kako pravilno uraditi Back-up i Formatiranje Symbian telefo

Post Postao/la ADMIN_BOL-CHAT.DE » 03 Jan 2007 01:11

Kako pravilno i najbezbolnije napraviti rezervnu kopiju trenutnog stanja sistema i samog sadr¾aja memorijske kartice jednog Symbian aparata!Po¾eljno je imati USB kabal, Bluetooth adapter ili najpo¾eljnije bi bilo posjedovanje All in one Card Reader-a!
1. Kompletni back-up uz upotrebu opcije takve namjene iz samog telefona:

U meniju telefona pokrenuti ikonicu memorijske kartice "Memorija", zatim "Opcije/Kopiraj mem. tel. i to je to - sve ¹to postoji u memoriji telefona bekapovano je na samoj memorijskoj kartici(od kontakata, upisa u notes, upisa u kalendar, SMS/MMS poruka, GPRS i ostalih naloga, do aplikacija, ... jednom rijeci , sve)!

............ normalno da se onda cijeli sadr¾aj MMC kartice lijepo iskopira negdje na PC-u kao objezbedjena rezervna kopija u sluèaju problema!

Vraæanjem te arhive sa PC-a na memorijsku karticu(kada je ne¹to krenulo po zlu i bilo je neophodno formatirati telefon i samu MMC) i samim ubacivanjem memorijske kartice u telefon, ode se na ikonicu "Memorija"(recimo, ikonica iste se kod mene nalazi u "Alatke") -> "Opcije/Rekonstr. sa kartice" i sve je identièno kao i pre formatiranja telefona!

Kako najbolje bekapovati cijeli sadr¾aj MMC kartice na PC-u:

Napr, memorijska kartica se izvadi iz telefona i ubaci u Card Reader na PC-u, pokrene se Total Commander(prije toga se u TC-u ode na "Konfiguracija/Opcije/Prikaz" i tu ¹tiklira "show hidden files and folders" tj., "prika¾i skrivene/sistemske fajlove") i onda cijeli sadr¾aj te mmc kartice iskopira u neki proizvoljni folder na PC-u kao obezbedjeni back-up za sluèaj nevolje!
Ako kojim sluèajem to odradimo preko samog explorera onda prethodno treba iæi na My Computer -> Tools/Folder Options/View i tu ¹tiklirati "show hidden files and folders" i zatim koristiti normalno Copy/Paste opciju!


Na ovaj naèin opisan gore je sigurno bekapovana i memorija telefona i sama mmc kartica i sada mo¾e da se formatira i memorijska kartica i sam telefon bez straha da æe i jedna aplikacija ili podatak biti izgubljen zauvek.

Vraæanje arhive sa PC-a na memorijsku karticu:

Kada je potrebno vratiti sve "na staro", mmc kartica se ubaci u Card Reader formatira se(odabrati FAT sistem a ne FAT32), i posle uspije¹nog formatiranja kartice se samo vrati prethodno uradjeni Back-up iz foldera sa PC-a tj., sve ¹to je prethodno iskopirano sa MMC kartice u gornjem obja¹njenju.

2. Dijelimièni back-up uz upotrebu neke dodatne aplikacije, u ovom primjeru FExplorer!

Ovom metodom potrebno je saèuvati samo odredjene fajlove, datoteke, i sve ono ¹to korisnik ¾eli saèuvati iz memorije telefona od sluèajnog gubitka.

Primjera radi:
1. pisanija iz Notepad se saèuva tako ¹to se uz upotrebu FExplorer-a udje u C:\System\Data i iskopira fajl "Notepad.dat" negdje na MMC.
2. Ako je potrebno saèuvati upise iz "kalendara" onda se u istom folderu C:\System\Data fajl "Calendar"(bez ikakve ekstenzije) iskopira takodje na MMC.
3. Kontakte je najbolje saèuvati ako se instalira neka dodatna aplikacija tipa: AGORA.plus.Contacts.Manager.v1.12 koja mo¾e da bekapuje sve ¹to postoji od kontakta i gotovo nikada ne uèini gre¹ku. Bekapuje u fajl "Export.csv" na zadatu putanju pa bila to memorija telefona ili MMC kartica. Kasnije mo¾e taj fajl da se vrati istim programom i svi kontakti saèuvani. Nije potrebno nagla¹avati da fajl Export.csv takodje treba iskopirati negde na PC i da mo¾e biti pregledan u Excel-u na PC-u. Dobar je i program "Wireportal.EasyBackup.v1.00" koji takodje bekapuje sve kontakte u fajl contactsbckp.vcf koji treba iskopirati sa telefona ili ti mmc na PC-u. Kasnije posle hard formata ponovo se instaliraju ove navedene aplikacije, tj., jedna od njih, odgovarajuæi saèuvani fajl se sa PC-a prebaci u telefon ili na mmc i iz samog menija programa se sve vrati "tamo gde treba" - "Import from selected"!
4. SMS poruke se saèuvaju tako ¹to se prethodno mora, tj., najbolje je odraditi da se iste èuvaju na MMC kartici umesto na memoriji telefona. Znaèi, ide se na Messaging/Options/Settings/Other/Memory in use/mmc, kada se to odradi pojaviæe se pitanje "Copy all messages to the new message memory", odgovorite potvrdno i spremni smo da lijepo sa memorijske kartice ceo folder koji se nalazi na njoj u "System\" pod imenom "Mail" iskopiramo negdje na sigurnoj lokaciji na PC-u. Poslije formata memorije telefona i same memorijske kartice ako ¾elimo da iste SMS poruke imamo u svom telefonu, samo se ponovo na memorijskoj kartici u folderu pod imenom System iskopira prethodno saèuvani "Mail" folder sa PC-a.
3. Kompletan back-up telefonske memorije i same MMC kartice uz upotrebu PC aplikacije - Nokia PC Suite!

Za ovakav vid pravljenja rezervne kopije sistema i same MMC kartice nije potreban Card Reader veæ USB kabal, ili Bluetooth adapter.
No, ovu metodu tek treba obijasniti(kada instaliram PC Suite).Proceduru pod br. 1 odraditi obavezno odmah posle kupovine jednog Symbian telefona kako bi se odmah na poèetku za¹titili od gubitka dodatnih predinstaliranih aplikacija koje dolaze samom kupovinom aparata!

Odgovorite