Sudije Ustavnog suda – Trošenje novca

Revizijom poslovanja Ustavnog suda BiH revizori su uočili da cjelokupni sistem internih kontrola u ovoj instituciji nije u potpunosti razrađen, te da ta činjenica može da ima uticaj na neracionalno trošenje budžetskih sredstava. Ustavni sud BiH je u prošloj godini od 5.022.614 maraka budžetskih sredstava potrošio 4.964.347 maraka, od čega je na plate 90 zaposlenih potrošeno 3.759.980 maraka.

 
Mada prosječna plata u Ustavnom sudu doseže 3.481 KM, na naknade zaposlenih iz budžeta prošle godine potrošeno je 688.964, a na putne troškove 92.763 marke.

Ugovorene usluge su u prošloj godini plaćene 72.528 KM, telefoni i poštanske usluge iznosili su 87.742 marke, dok je za struju i komunalije potrošeno 80.577. Na nabavku materijala u prošloj godini je potrošeno 27.866 maraka, na nabavku opreme 19.972, a na prevoz i gorivo 12.824. Tekuće održavanje je u prošloj godini stajalo 74.497 maraka.

Revizori BiH konstatuju da je tokom prošle godine Ustavni sud izvršio tri preraspodjele budžetskih sredstava u korist naknada za troškove zaposlenih, putne troškove, izdatke telefonskih i poštanskih usluga, izdatke za struju.