Hammarberg: "Krajnje vrijeme za okončanje etničkih podjela u BiH i uspostavu jednakosti"

Vlasti u Bosni i Hercegovini trebale bi okončati diskriminaciju prema nacionalnim manjinama dovodeći zakon i praksu u potpunosti u skladu sa evropskim standardima na zaštiti ljudskih prava, uključujući i slučajeve podnesene pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Pravo na jednakost trebalo bi osigurati za pripadnike svih etničkih grupa, izjavio je komesar Vijeća Evrope za ljudska prava Thomas Hammarberg, nakon posjete BiH. 

Pohvaljujući usvajanje zakona o borbi protiv diskriminacije iz 2009. godine i uspostavu jedinstvenog ureda ombudsmena, komesar je primjetio sa ozbiljnom zabrinutošću postojeću polarizaciju između raznih etničkih grupa. On je ohrabrio vlasti da pojačaju napore da osiguraju provedbu zakonodavstva u borbi protiv diskriminacije i na podizanju javne svjesti o takvom zakonu, saopšteno je u srijedu iz Vijeća Evrope.

- Preporuke ombudsmena u cilju borbe protiv diskriminacije, posebno na osnovi etničkog porijekla i hendikepa, trebalo bi provesti odmah, navodi Hammarberg.
 
Tokom rasprava sa državnim i entitetskim vlastima, komesar Hammarberg je naglasio potrebu za ukidanjem segregacije u školama, uglavnom uočene u Federaciji BiH.

- Politika razdvajanja etničke bošnjačke i hrvatske djece u školama jača predrasude i netoleranciju i produbljuje etničku izolaciju. Na mjere na ujedinjenju obrazovnog sistema se dugo čeka. Obrazovni sistemi na etničkoj osnovi i bazirani na podijeli nisu u skladu sa standardima Vijeća Evrope i prepreka su održivom povratku raseljenih osoba nakon rata 1992-1995. godine, izjavio je Hammarberg.

On je zabrinut po pitanju statusa osoba sa hendikepom, uključujući mentalno oboljele osobe i djecu, koja su posebno ranjiva na isključenje iz društva. Iako su brojni programi za djecu sa hendikepima sada dostupni u školama, mnogi pojedinci žive u institucijama koje ne pružaju odgovarajuću zaštitu i usluge koje nisu primjereno nadzirane od kompetentnih vlasti.

Komesar Hammarberg je primjetio sa zadovoljstvom napore dosad učlinjene na poboljšanju situacije sa Romima. On je, ipak, naglasio potrebu za sistematičnijim radom na poboljšanju pristupa Roma kvalitetnom obrazovanju i zapošljavanju, dva polja na kojima su Romi dramatično hendikepirani. 

- Posebnu pažnju treba posvetiti Romima koji su prisilno raseljeni sa Kosova i koji žive mnoge godine sa svojim porodicama u Bosni i Hercegovini. Povratak nije realna opcija za ljude koji su još u potrebi za internom zaštitom, izjavio je Hammarberg.

On je posjetio kolektivni centar za raseljene osobe u Lukavici, u blizini Sarajeva, i bio je teško zabrinut životnim uslovima ispod svih standarda koje je tu zatekao.

- Neprihvatljivo je da 15 godina nakon kraja rata više od sedam hiljada ljudi, od kojih su mnogi stari i bolesni, živi u centru koji se ne može smatrati humanim u današnjoj Evropi. Standardi poštovanja ljudskih prava iz Evropske socijalne povelje potpuno su primjenjivi na te ljude, kazao je on.

Hammarberg je naglasio potrebu za odlučnim nastavkom napora na rješavanju 10.000 još neriješenih slučajeva nestalih osoba tokom rata.
 
- Porodice nestalih imaju pravo, na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima da saznaju istinu o sudbini svojih najvoljenijih koji su nestali u ratu. Ratifikacija Međunarodne konvencije o zaštiti svih osoba koje se smatraju nestalima bio bi dodatni korak u pravom smjeru, kazao je Hammarberg.

On je primjetio sa zadovoljstvom interes pokazan tokom sastanaka vodećih političara na državnom i entitetskom nivou za 220 neriješenih slučajeva koji se tiču policajaca kojima je zabranjeno obavljanje policijske službe tokom procesa stavljanja veta UN-ove policijske misije u kasnim 1990-im godinama.

- Svaka smijenjena osoba koja je optužena za zločine povezane sa ratom ima pravo na osnovnu proceduralnu zaštitu i na efikasan pravni lijek kako bi osporila takvu odluku. To nije bio slučaj sa decertificiranim policajcima. Vjerujem nakon diskusija koje sam imao sa kompetentnim vlastima da će oni još jednom razmotriti te slučajeve flagrantne nepravde i da će osigurati odštetu, zaključio je komesar Vijeća Evrope za ljudska prava Thomas Hammarberg, saopšteno je iz VE.