Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS: Uvođenje 14. januara kao praznika je diskriminatorno

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske na sjednici 13. juna razmatrajući dostavljene akte usvojene na 7. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske donio je odluku da pokrene proceduru za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka na Zakon o dopunama Zakona o praznicima Republike Srpske i na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima.

Razmatrajući Zakon o dopunama Zakona o praznicima delegati smatraju da je uvođenje kao praznika 14. januara - Pravoslavna nova godina pokušaj diskriminacije i dominacije nad druga dva konstitutivna naroda u Republici Srpskoj.

Mišljenja su da su članom 7. Zakona o praznicima kojim su definisani svi vjerski praznici u Republici Srpskoj ispoštovana vjerska praznovanja sva tri konstitutivna naroda.

Usvajanjem Zakona o dopunama Zakona o praznicima RS-a ima se za cilj da se poslije praznovanja Dana Republike Srpske i krsne slave uvede i praznovanje Pravoslavne nove godine i to kada se opstruira donošenje Zakona o praznicima na nivou Bosne i Hercegovine potencirajući jedino priznavanje kao praznika Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Razmatrajući Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima delegati su uočili niz nepravilnosti.

Odlukom o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa ukazuju na odredbe koje se tiču prava na restituciju nepokretnosti ranijim vlasnicima kojima su te oduzete po raznim osnovama bez pravične naknade.

Izmjenama i dopunama zakonodavac daje pravo legalizacije objekata koji su izgrađeni bez odobrenja za građenje na gradskom građevinskom zemljištu i na taj način stiču pravo vlasništva na predmetnom zemljištu, a veliki je broj slučajeva bespravne gradnje upravo na zemljištu koje je vlasništvo Bošnjaka, Hrvata i drugih.

U postupcima pretvaranja prava upravljanja stvarima u društvenoj, odnosno državnoj svojini kao i kod legalizacije bespravno izgrađenih objekata rješenje o pravu vlasništva donosi Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove, a isključeni su sudovi, odnosno njihove zemljišnoknjižne kancelarije.

Klub Bošnjaka ukazivao je na kršenje Ustava RS-a i Poslovnika o radu NSRS prilikom osporavanja Zakona o katastru, ali da kod nadležnih organa nismo naišli na razumijevanje.

Iako je predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko obrazloženje Kluba na Zakon o katastru smatrao opravdanim najavio je korištenje određenih njihovih ingerencija.

Klub Bošnjaka uputio je inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o katastru s Ustavom Republike Srpske gdje predlažu da Ustavni sud Republike Srpske donese privremenu mjeru kojom će odgoditi primjenu ovog zakona do konačne odluke o ovoj inicijativi.

Klub Bošnjaka smatra opravdanim pokretanje postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa na predmetnim zakonima, a svojim obrazloženjem detaljno će pojasniti uočene nepravilnosti i ukazati na moguće probleme ukoliko navedene izmjene i dopune stupe na snagu, saopšteno je iz Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.