Kolaps budžeta FBiH u septembru


Da se FBiH nije zadužila kod ovdašnjih komercijalnih banaka, već sada bi budžet bio pred potpunim kolapsom jer za samo četiri mjeseca ove godine ukupan pad prihoda u odnosu na prošlu godinu iznosi nevjerovatnih 56 miliona KM! Prema zvaničnim podacima Ministarstva finansija FBiH o izvršenju ovogodišnjeg budžeta, vidljivo je da od navedenog manjka faktički sve, 55 miliona KM, otpada na pad prihoda od poreza.

Analitički po stavkama, rezultat nije još i lošiji zahvaljujući uplatama poreza na dobit, prvenstveno kompanija poput „BH Telecoma", no da sveukupno postoji niz problema s javnim prihodima sasvim jasno odslikava frapantan podatak da su ukupno prikupljeni prihodi od PDV-a te ostalih indirektnih poreza upravo tih nedostajućih 55 miliona KM u odnosu na 2008. godinu.

No, uprkos nizu mjera s ciljem stvaranja ušteda u budžetu, naprosto nevjerovatno zvuči podatak da je istovremeno za plaće i naknade uposlenih izdvojeno 45,4 miliona KM, odnosno, punih pet miliona KM više nego prošle godine!

Da se očito, osim na plaćama, može štedjeti na nizu drugih troškova, dokazuje informacija da su istovremeno izdaci za usluge i materijal umanjeni za šet, a tekući transferi za 26 miliona KM. Ukoliko se najavljeni sporazum s MMF-om ne postigne te radikalno ne smanje postojeći rashodi, uz dobivanje finansijske injekcije te institucije, u Ministarstvu finansija FBiH predviđaju potpuni kolaps budžeta već u septembru. 

Nelogičnosti u zapošljavanju

Izvještaj o stanju u budžetu, na čiji teret je uposleno nekoliko hiljada osoba, otkriva niz nelogičnosti i kada je u pitanju broj osoba u stalnom radnom odnosu. Tako je kod predsjednika FBiH stalno uposleno 14, kod jednog potpredsjednika čak 22, a kod drugog samo 10 osoba?!

U rubriku vjerovali ili ne spada i činjenica da poseban Ured, koji zastupa Vladu FBiH pred Ustavnim sudom FBiH, ima 21 uposlenog, odnosno isti broj kao i cijeli Ustavni sud FBiH.