Usvojeni zaključci o iseljavanju stanovništva iz FBiH

Predstavnički dom Federalnog parlamenta usvojio je većinom glasova zaključke koje je predložila odgovarajuća radna grupa na osnovu diskusija i informacija s martovske tematske sjednice Doma o problemu iseljavanja stanovništva iz FBiH.

U zaključcima je problem iseljavanja prepoznat kao važno pitanje od izuzetnog ekonomskog i socijalnog značaja za planiranje, razvoj i prosperitet FBiH.Vlada FBiH je obavezana da pripremi informaciju Predstavničkom domu o planiranim i trenutnim projektima koji se tiču privlačenja investicija i povratka državljana BiH - potencijalnih ulagača u razvoj privrede FBiH.

Predloženo je kreiranje pravnog okvira za uspostavu ureda za privrednu suradnju s iseljeništvom pri Vladi FBiH, koji bi se bavio privlačenjem investicija te olakšavanjem i pravno-informativnom pomoći bh. državljanima u inozemstvu zainteresovanim za ulaganje i biznis.Zaključcima se traži informacija o mjerama pronatalne politike uključujući i poduzete korake ka izjednačavanju prava porodilja i majki u FBiH u svrhu ohrabrenja politike nataliteta, borbe protiv 'bijele kuge', a u skladu sa stavom premijera FBiH da je ovo pitanje koje se nadovezuje na problem iseljavanja.

Zaključcima Predstavničkog doma je Zavod za zapošljavanje FBiH obavezan da u suradnji s kantonalnim zavodima zapošljavanja u roku od 90 dana dostavi informaciju o broju ljudi koji su se odjavili s biroa ili druge vrste procjene koje se tiču napuštanja Bosne i Hercegovine radi zapošljavanja u inozemstvu, kao i informacije o strukturi poslova zbog kojih bh. građani odlaze.Od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke se traži da u roku od 90 dana, u suradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima, predloži infomaciju o školama i fakultetima te utvrdi spisak deficitarnih zanimanja u FBiH.

Predloženo je kreiranje pravnog okvira za uspostavu mreže studenata u inozemstvu iz FBiH pod pokroviteljstvom premijera FBiH, koja bi se realizirala u suradnji s Vijećem mladih FBiH.Federalno ministarstvo izbjeglica i raseljenih osoba je obavezano da predloži finansijski plan i metodologiju prema Vladi FBiH u roku od 60 dana, kojom bi se moglo izvršiti adekvatno evidentiranje izbjeglica i ekonomskih migranata koji privremeno borave u inozemstvu, u svrhu povezivanja, prikupljanja informacija i adekvatnog informiranja bh. dijaspore o izmjenama propisa, prilikama za ulaganje i programima podrške Vlade, a kako bi ona planirala posebni novac za realizaciju ove vrste aktivnosti ubuduće.

Vlada FBiH je zaključkom Predstavničkog doma obavezana da u roku od 120 dana pripremi informaciju Domu o efikasnosti i rezultatima primjene Zakona o mladima FBiH.Vlada je obavezana također da u roku od 90 dana pripremi sveobuhvatnu informaciju o iseljavanju stanovništva, s akcentom na provedbu Aneksa 7. Dejtonskog sporazma, demografsku obnovu i ostanak mladih u FBiH.

Tokom dana će parlamentarci razgovarati s protestnicima

Članovi parlamentarnog radnog tijela za boračko-invalidsku zaštitu i odgovarajuća radna grupa razgovarat će tokom dana s predstavnicima Savjeta branitelja FBiH čiji članovi mirno protestiraju ispred zgrade Federalnog parlamenta u Sarajevu.Ovaj sastanak članova Parlamenta s borcima najavio je predsjedavajući Predstavničkog doma Edin Mušić odmah nakon što je otvorio tematsku sjednicu o stanju i perspektivama drvno-prerađivačke industrije u FBiH.Protestnici traže da rezolucija o pravima branitelja bude jedna od tačaka dnevnog reda. Zasad je ispred zgrade Parlamenta oko stotinu njih, a najavljuju da će im se pridružiti više stotina njihovih kolega iz cijele Federacije BiH.