CIK BiH: Dodik kažnjen s 3.500 KM, a Ivanišević s 5.000 KM i zabranom kandidiranja

Centralna izborna komisija BiH (CIK) je danas rješavajući u predmetima iz sukoba interesa donijela četiri odluke kojim se utvrđuje kršenje zakona i izriču sankcije.

Sankcije su izrečene Muharemu Hadžiću, Amili Hodžić, Marinu Ivaniševiću i Matiji Lučić.

Muharemu Hadžiću je zbog istovremenog obavljanja dužnosti vijećnika u OV Živinice i funkcije predsjednika Nadzornog odbora preduzeća “Konjuh” d.d. Živinice, koje je sklapalo ugovore u vrijednosti većoj od 5.000 KM godišnje s organima koji se finansiraju iz budžeta na bilo kojem nivou vlasti izrečena sankcija nepodobnosti za kandidiranje za bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja i kazna od 1.000 KM.

Amili Hodžić je zbog obavljanja funkcije vijećnika u OV Visoko, dok istovremeno bliski srodnik, suprug, obavlja funkciju ovlaštene osobe, direktora, JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko, izrečena sankcija nepodobnosti za kandidiranje za bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja i kazna od 1.000 KM.


Marinu Ivaniševiću je zbog istovremenog obavljanja funkcije vijećnika u OV Novo Sarajevo i u Gradskom vijeću Grada Sarajeva i funkcije direktora preduzeća “Revicon” d.o.o. Sarajevo, koje je sklapalo ugovore vrijednosti veće od 5.000 KM godišnje s organima koji se finansiraju iz budžeta na bilo kojem nivou vlasti, izrečena sankcija nepodobnosti za kandidiranje za bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja i kazna od 5.000 KM.

Matiji Lučiću je zbog istovremenog obavljanja funkcije vijećnika u OV Jajce i funkcije predsjednika Nadzornog odbora JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Jajce izrečena sankcija nepodobnosti za kandidiranje za bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja.

Centralna izborna komisija BiH je danas u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka, a na osnovu izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2007., sljedećim političkim strankama izrekla novčane sankcije: Bosanskohercegovačka podrinjska narodna stranka (670 KM) - odgovorna je što je u 2007. po osnovu korištenja poslovnog prostora bez naknade prekoračila limit na visinu priloga, zbog čega joj se izriče kazna od 470 i što je primila zabranjeni prilog od 150 KM, zbog čega joj se izriče kazna od 200 KM; Hrvatska stranka prava BiH „Đapić-Dr.Jurišić“ (500 KM) odgovorna je što u izvještaju za 2007. nije popunila sve obrasce u skladu sa zakonom.


Narodna demokratska stranka (5.500 KM) odgovorna je što je u 2007. primila prilog od pravnog subjekta iz inostranstva u iznosu većem od dozvoljenog, zbog čega joj se izriče  kazna od 4.800 KM, što nije u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala prilog od Penzionerske stranke Grčke od 1.000 KM, zbog čega joj se izriče kazna od 200 KM, što nije iskazala devizni račun otvoren kod NLB Razvojne banke, što je godišnji finansijski izvještaj dostavila nakon zakonom propisanog roka, te što je ukupne rashode na nivou stranke iskazala u manjem iznosu, zbog čega joj se izriče kazna od 500 KM.

Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD – Milorad Dodik (3.500 KM) odgovoran je jer u 2007. nije vodio adekvatne i potpune evidencije o svojim rashodima u poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju za 2007., zbog čega mu se izriče kazna od 3.000 KM, i što nije iskazao transakcijski račun koji je koristio OO SNSD Rudo, zbog čega joj se izriče kazna od 500 KM.

Socijalistička partija (500 KM) odgovorna je jer u 2007. u finansijskom izvještaju nije iskazala priloge fizičkih i pravnih osoba po osnovu pruženih joj usluga zakupa poslovnih prostora, koje nije imala obavezu platiti, zbog čega joj se izriče kazna i od 500 KM.


Stranka demokratske akcije (1.000 KM) odgovorna je jer u 2007. u finansijskom izvještaju stranke nije iskazala jedinstvene matične brojeve za sve fizičke osobe koje su stranci dale prilog veći od 100 KM, jer nije iskazala identifikacione brojeve pravnih osoba koji su stranci dali prilog veći od 100 KM, te što u finansijskom izvještaju stranka, uz obaveze za primljene kredite u Raiffeisen banci i HVB banci, nije navela iznos kredita i rok vraćanja istog, zbog čega joj se izriče kazna od 1.000 KM.