O shosho,Shoshana.....English verzion...Haris Djinovic